fbpx

Moció conjunta amb Granollers per la Independència i Esquerra Republicana de Catalunya per promoure cicles formatius en l’àmbit sanitari

Dijous es va presentar aquesta moció amb la voluntat que l’aprovi el Ple municipal del dia 30 de juny.

El nostre grup municipal ha decidit presentar aquesta moció conjuntament amb Granollers per la Independència-Primàries Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal amb l’objectiu de promoure a la nostra comarca cicles formatius de l’àmbit sanitari a nivell de grau superior per complementar l’oferta dels de grau mitjà, ja existent. Amb aquesta proposta es vol promoure i potenciar Granollers com a ciutat educadora en salut.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MOCIÓ

En aquests últims mesos, ha quedat palesa la importància de disposar d’uns serveis sanitaris de qualitat, ben dotats de recursos materials i tècnics i sobretot amb professionals qualificats, ben formats i amb la experiència suficient per donar resposta als reptes sanitaris, actuals i de futur, que planteja la població.

L’ Hospital General de Granollers està en plena expansió. S’estan construint nous llits de semi-crítics, el nou centre de tècniques especials i cirurgia ambulatòria i està previst, a partir de l’any 2022, l’obertura d’un centre de radioteràpia que donarà cobertura no només al nostre municipi sinó també a tot el Vallès Oriental i als municipis que es troben a l’àrea d’influència de la carretera C-17.

Aquest nou servei requerirà del millor talent en radioteràpia i radiologia. La qual cosa dona, a la nostra ciutat, la oportunitat per desenvolupar i ampliar la formació en professionals sanitaris en l’àmbit de la radioteràpia,  la dosimetria,  la imatge pel diagnòstic i la Medicina Nuclear.

D’altra banda, tant la ciutat de Granollers, com el nostre Hospital compten ja amb una amplia i ben contrastada experiència en la formació de professionals sanitaris en diversos àmbits: cicles formatius de grau mig, formació MIR, Infermeria, LLIRS i metges residents de farmacologia. Aquest fet demostra la capacitat de les nostres institucions per crear i atraure talent en matèria de salut. També s’havia comptat  amb una Escola d’Infermeria pròpia. No obstant, la ciutat no disposa de la formació de cicles formatius de grau superior de la branca sanitària ni en l’àmbit públic ni en el privat o concertat. Raó per la qual els estudiants que finalitzen el grau mig, es veuen obligats a desplaçar-se fora per continuar els seus estudis.

En aquest sentit, considerem que Granollers té l’oportunitat d’esdevenir un centre de referència per a la realització de Cicles de Formació Professional de Grau Superior de la família sanitària i amb la formació de professionals d’infermeria, que donarien resposta tant a l’increment de la demanda d’aquests professionals en el nostre municipi, com a la resta del país. La qual cosa esdevindria, també, en un factor dinamitzador de la economia i de la vida social i cultural de la ciutat, alhora que incrementaria el valor formatiu en aquest àmbit a la comarca, complementant les formacions que ja es realitzen a la comarca.

Evidenciar també que algunes d’aquestes formacions només es duen a terme a Barcelona, i que a la mateixa ciutat de Barcelona en alguns casos l’oferta tampoc és suficient, trobant-nos fins i tot  que alguns d’aquests Cicles de Formació Professional de Grau Superior sols s’ofereixen a un únic centre, i, en alguns casos, aquest és privat.

Per tot això, des del Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, el Grup Junts per Granollers i el Grup d’Esquerra Republicana – Acord Municipal proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Desenvolupar en col·laboració amb els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’Hospital Clínic de Barcelona com a entitat a càrrec del nou centre de radioteràpia de Granollers, amb l’Hospital General de Granollers com a centre hospitalari de referència a la comarca, i de tots aquells centres sanitaris, públics o privats, i centres educatius que hi vulguin participar, un estudi que tingui per objectiu principal: Identificar les necessitats de professionals sanitaris pel període 2020-2040 en l’àmbit dels següents Cicles de Formació Professional de Grau Superior:

  • Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
  • Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
  • Laboratori Clínic i Biomèdic
  • Ortopròtesi i Productes de Suport
  • Radioteràpia i Dosimetria

SEGON.- Impulsar Ia posada en marxa, si queda evidenciada aquesta demanda, amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’obertura de Cicles de Formació Professional de Grau Superior que es considerin prioritaris al nostre municipi.

TERCER.- Traslladar aquests acords als membres del Consell de la Salut de Granollers, als òrgans de direcció de l’Hospital General de Granollers i al Departament de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya.

COMPARTEIX!