fbpx

Presentem una moció de suport a l’escola concertada

El Congreso de los Diputados està tramitant un document que la discrimina i qüestiona el Servei d’Educació de Catalunya

Des de Junts per Granollers entenem que Catalunya té una llarga tradició d’iniciativa social, que configura i enriqueix el nostre ecosistema educatiu, amb la participació activa dels nostres municipis. La interacció dels centres concertats amb els de titularitat pública constitueix el que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) del 2009 denomina el Servei d’Educació de Catalunya.

Com que actualment al Congreso de los Diputados s’està treballant un esborrany anomenat “Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados”. que entre d’altres coses preveu que ‘la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa’, considerem que això és un atac a l’escoles concertades, que acullen el 30% del alumnat de Catalunya.

Per aquesta raó, amb la nostra moció, sol.licitem que s’acordi demanar als partits catalans que en el marc del debat de la LOMLOE protegeixin el Servei d’Educació de Catalunya format per centres públics i centres públics concertats. que es blindi la immersió lingüística i expresar el suport als equips docents i a les famílies de totes les escoles concertades.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MOCIÓ SOBRE L’ESCOLA CONCERTADA

Catalunya té una llarga tradició d’iniciativa social, que configura i enriqueix el nostre ecosistema educatiu, amb la participació activa dels nostres municipis. La interacció dels centres concertats amb els de titularitat pública constitueix el que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) del 2009 denomina el Servei d’Educació de Catalunya.

De fet, la llibertat d’ensenyament i el model educatiu d’interès públic constituït per centres de titularitat pública i centres privats concertats se citen entre els grans principis de la Llei d’Educació de Catalunya. La Comissió per a la Reconstrucció Social en el Congreso de los Diputados ha fet públic l’esborrany “Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados”. En el Bloc C, dedicat a Educació i Jovent, es fan un seguit de propostes una de les quals, la 18.1 diu literalment: “Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa.”

Aquesta mesura és un atac directe a les escoles concertades. L’escola concertada representa el 30% de l’alumnat de Catalunya, amb gairebé 367.000 alumnes i més de 700 centres educatius. L’escola concertada és un espai on coincideixen un servei públic d’interès general i la iniciativa social i pedagògica d’associacions i entitats que durant anys han contribuït que Catalunya sigui més equitativa, més solidària i més innovadora.

L’impacte del tancament dels centres educatius ha deixat en dificultats moltes de les 700 escoles concertades, que han denunciat que no disposen de prou mitjans econòmics per fer-hi front. En el context actual, a més, hi ha famílies que aquestes setmanes han vist reduïts els seus ingressos, i que es veuen amb dificultats per pagar les mensualitats.

La Ministra Celaá ha presentat la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) que ja es va presentar la legislatura anterior. A la disposició addicional 38 deixa la porta oberta que el castellà també sigui llengua vehicular, i per tant, no blinda la immersió lingüística.

L’article 109 elimina el concepte de “demanda social”. Aquest concepte és el que permet mantenir línies obertes a escoles concertades encara que a les públiques hi hagi més oferta que demanda. És a dir, el Govern pretén un marc legal que permeti retirar el concert a l’escola si no hi ha prou alumnes per mantenir una línia a la pública i una línia la concertada. És important tornar a incorporar el concepte de “demanda social” a la llei que permet mantenir la línia oberta a la concertada si els pares/alumnes escullen aquell centre per escolaritzar els seus fills.

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents

ACORDS

Primer.- Demanar als partits catalans que en el marc del debat de la LOMLOE protegeixin el Servei d’Educació de Catalunya format per centres públics i centres públics concertats.

Segon.- Demanar també que es blindi la immersió lingüística en qualsevol reforma legislativa com a cas d’èxit.

Tercer.- Expressar el nostre suport als equips docents i famílies de les escoles concertades.

Quart.- Comunicar els acords a les escoles concertades del nostre municipi i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

COMPARTEIX!